Veelgestelde vragen

Wat is Dalfsen Stroomt?
Dalfsen Stroomt is opgericht door leden van Groen Gebogen met de bedoeling gezamenlijk duurzame energie op te wekken in Dalfsen voor bewoners en ondernemers in Dalfsen. Dalfsen Stroomt is een coöperatie, net als bijvoorbeeld Campina of de Rabobank. Dalfsen Stroomt werkt voor haar leden. De leden bepalen samen het beleid en het bestuur (dat door de leden wordt gekozen) voert dit beleid uit.

We hebben geen winstoogmerk. Voor zover er geld wordt verdiend, bepalen de leden waar dit geld naartoe gaat. In de statuten is wel vastgelegd dat subsidies en giften moeten worden gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe projecten in duurzame energie. Dalfsen Stroomt is een coöperatie met ‘uitgesloten aansprakelijkheid’. Dat wil zeggen dat de leden niet aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen.
Kan ik ook weer uitstappen?
Wanneer u meedoet met Dalfsen Stroomt, gaat u een overeenkomst aan voor 15 jaar. Dat is de periode waarover u vrijgesteld wordt van de energiebelasting over de door de zonnepanelen opgewekte energie. Voor sommigen is 15 jaar misschien wat (te) lang. Daarom hebben we besloten een regeling te maken waardoor mensen in sommige gevallen voortijdig van hun contract af kunnen.

De overeenkomst kan worden ontbonden als de contractant overlijdt, uit het postcodegebied verhuist of haar bedrijf beëindigt in het postcodegebied. Daarbij krijgt de coöperatie eerst drie maanden de tijd om een nieuwe contractant te vinden die het contract van de oorspronkelijke contractant overneemt. Indien dit niet lukt, dan neemt de coöperatie het contract over en betaalt de contractant een vergoeding daarvoor. De vergoeding voor deze overname bedraagt 1/16e deel van de door u betaalde inleg, maal het aantal jaren dat het contract nog zou duren. Als u bijvoorbeeld 6 jaar heeft meegedaan, krijgt u of uw erfgenaam 9/16e deel van uw inleg terug. De vergoeding is vastgesteld op 1/16e deel (en niet op 1/15e deel) omdat het vermogen van de panelen om zonnestroom op te wekken in de loop der jaren afneemt.
Wordt de opbrengst gegarandeerd?
Wij kunnen de opbrengst niet garanderen. Voor de opbrengst zijn we namelijk afhankelijk van:
• De hoeveelheid zon die er op de panelen schijnt en de werking van de panelen;
• De stroomprijs en daarmee de vergoeding die we krijgen voor de opgewekte stroom;
• De hoogte van de belasting op elektriciteit en de hoogte van de BTW die daarover geheven wordt. Hoe hoger de belasting, des te sneller verdient men zijn panelen terug.

Hoeveel zon er schijnt kunnen wij natuurlijk niet beïnvloeden. De werking van de panelen hebben wij echter wel volledig verzekerd door opbrengstgaranties en onderhoud.

De stroomprijs is afhankelijk van de markt. Verwacht wordt dat de stroomprijs, zeker voor duurzaam opgewekte stroom, de komende jaren zal stijgen. Dit wordt verwacht omdat de vraag naar elektriciteit zal toenemen (denk onder andere aan gasloze woningen, elektrische auto’s) en omdat onder druk van het klimaatakkoord van Parijs de vraag naar duurzame stroom snel zal groeien (kolencentrales gaan dicht).

Ook het belastingdeel is niet heel zeker. In het afgelopen jaar is de belasting op elektriciteit gedaald en die op gas gestegen. Dat is nog nooit eerder gebeurd en het wordt de komende jaren ook niet meer verwacht. Maar als de energiebelasting nog eens met eenzelfde bedrag daalt, scheelt dat ongeveer 1 jaar terugverdientijd. Uw rendement over 15 jaar wordt dan 4,5% in plaats van 5%.
Wat gebeurt er na de contractperiode van 15 jaar?
Als u investeert in het zonnepark gaat u een overeenkomst aan voor 15 jaar. U verdient uw investering in deze 15 jaar terug met een rendement van ca. 5%. Er is gekozen voor een periode van 15 jaar omdat de regeling voor de belastingteruggave geldt voor 15 jaar.

De panelen gaan echter ongeveer 25 jaar mee. In het 15e jaar gaan we daarom in overleg met Foreco om te kijken of we de exploitatie voort zetten of dat we die beëindigen. Dat zal afhangen van de vraag of de kosten van beheer en onderhoud opwegen tegen de opbrengsten van de verkoop van de opgewekte stroom. En ook van de vraag of de belastingregeling geheel of gedeeltelijk kan worden voortgezet. We hebben dan ongetwijfeld ook te maken met nieuwe betere vormen van energieopwekking. Uiteindelijk zullen de leden te zijner tijd beslissen of ze de opbrengsten op vinden wegen tegen de kosten.
Stel hier uw vraag